Gesubsidieerde rechtsbijstand

Iedereen heeft recht op rechtsbijstand, maar dit is niet voor iedereen betaalbaar. Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft afgesloten, kan hier wellicht een beroep op doen. Voor de mensen die geen rechtsbijstandsverzekering hebben afgesloten of die een geschil hebben dat buiten de dekking valt en die ook niet over voldoende inkomen en vermogen beschikken om een procedure te doorlopen, bestaat de mogelijkheid tot ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’.

Wie verwikkelt is in een geschil en hier een advocaat en/of mediator voor nodig heeft, kan aanspraak maken op een subsidie en hier een toevoegingsaanvraag voor indienen. Het indienen van de aanvraag gebeurt via de advocaat en/of mediator. De Raad voor Rechtsbijstand toetst vervolgens of u hier voor in aanmerking komt. Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (www.rvr.org) kunt u informatie en de voorwaarden terugvinden.

De Raad voor Rechtsbijstand verstrekt een vergoeding aan de advocaat en/of mediator. Deze vergoeding is gebaseerd op een (gering) aantal uren dat aan een zaak besteed mag worden. Helaas is deze vergoeding vaak niet dekkend, reden waarom steeds minder advocaten en mediators besluiten zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand af te wijzen. U kunt nog steeds bij AGN Advocatuur & Mediation voor rechtsbijstand op ‘toevoegingsbasis’.

Ook als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan dient u er rekening mee te houden dan u een eigen bijdrage dient te voldoen. Deze eigen bijdrage is inkomens- en vermogensafhankelijk. Er bestaat geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.900,- (alleenstaanden) of € 38.000,- (gehuwde /samenwonende/eenoudergezin). Naast de eigen bijdrage kunt u nog meer kosten verschuldigd zijn. U kunt hierbij denken aan de kosten van uittreksels die in verschillende procedures verplicht overlegd moeten worden. Ook dient u in veel gevallen een gereduceerd griffierecht (kosten behandeling rechtbank of gerechtshof) te voldoen. 

De eigen bijdrage voor een mediation is minimaal € 53,00 en maximaal € 105,00 (in 2018). Indien een toevoeging ten behoeve van mediation wordt verleend in een zaak waarin reeds een toevoeging ten behoeve van rechtsbijstand is verleend (aan de advocaat), dan bent u voor de verlening van mediation op basis van eerstgenoemde toevoeging (de advocaattoevoeging) geen eigen bijdrage verschuldigd. U dient dan wel voorafgaand aan de mediation een kopie/scan van uw advocaattoevoeging aan de mediator te verstrekken.

Tot slot wijzen wij u er tevens op dat de Raad voor Rechtsbijstand kan besluiten om een door de rechtbank of gerechtshof vastgestelde proceskostenvergoeding (de wederpartij is dan veroordeeld een bedrag aan kosten aan u te voldoen) in mindering te brengen op de vergoeding, de gesubsidieerde rechtsbijstand. U loopt een risico wanneer de wederpartij deze kosten niet aan u voldoet en er blijkt dat deze kosten niet verhaald kunnen worden. De Raad voor Rechtsbijstand heeft eveneens het recht om bij de resultaatbeoordeling (bij het sluiten van de zaak wordt het declaratieformulier ingediend) het recht op een toevoeging in te trekken danwel een hogere eigen bijdrage vast te stellen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien er een boedelverdeling plaats vind en u voor een bedrag wordt overbedeeld en u hierdoor (meer) vermogen hebt, maar ook als u een (ontbindings)vergoeding krijgt. Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand kunt u hier meer over lezen.